Všeobecné obchodné podmienky

1. Vymedzenie pojmov

 1. Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť Dom-Zahrada, s.r.o. Nová 4583/32 Liptovský Mikuláš 03101 IČO: 47222123, IČDPH: SK2023801780, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, vložka č. Po, vl.č.10190/L. Tel.: 0918 370 640, E-mail: adena@adena.sk ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“ alebo „Dom-Zahrada, s.r.o.“) a na strane druhej je kupujúci, ktorý môže byť aj spotrebiteľom (ďalej len „kupujúci“). 
 2. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) je Dom-Zahrada, s.r.o.
 3. Predávajúcim je Dom-Zahrada, s.r.o.
 4. Dodávateľom tovarov a služieb ponúkaných v e-shope je Dom-Zahrada, s.r.o.
 5. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. E-shopom je počítačový systém umiestnený v sieti internet s verejným prístupom, ktorý umožňuje objednávanie tovarov alebo služieb.
 6. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
 7. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.
 8. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.
 9. Orgán dozoru
  Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
  Inšpektorát SOI pre Žilinksý kraj
  Predmestská 71, P.O. Box B-89, 011 79 Žilina 1
  odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
  tel. č.: 041/ 7632 130 fax č.: 041/ 7632 139
  http://www.soi.sk
  http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi

2. Objednávka

 1. Návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy predmetom ktorej je prevod vlastníckeho práva a povinnosť platby vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.
 2. Po odoslaní objednávky na internetovej stránke predajcu obdrží kupujúci na emailovú adresu zadanú v objednávke automatické oznámenie o prijatí objednávky.
 3. Tento e-mail nie je potvrdením objednávky.
 4. Následne kupujúci obdrží na emailovú adresu email, ktorý je akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy.
 5. Email s akceptáciou návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy obsahuje údaje o objednávke, názov a špecifikáciu tovaru, ktorého predaj je predmetom zmluvy, cenu tovaru, fakturačnú adresu a adresu, na ktorú má byť tovar dodaný, informácie o predávajúcom, podmienky dopravy a platby poprípade aj iné potrebné údaje.
 6. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru.
 7. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou s povinnosťou platby.
 8. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je odoslanie tovaru.
 9. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.
 10. Predávajúci pred odoslaním objednávky kupujúceho informoval jasným zrozumiteľným a zjavným spôsobom informoval o:
  • hlavných vlastnostiach tovaru, výrobku alebo charaktere služby v rozsahu primeranom výrobku alebo službe,
  • obchodnom mene a sídle predávajúceho,
  • telefónnom čísle a ďalších údajoch predávajúceho, ktoré sú dôležité pre kontakt spotrebiteľa s predávajúcim,
  • predajnej cene výrobku alebo služby, o spôsobe ako sa cena vypočíta ak nie je možné cenu primerane určiť vopred, nákladoch na dopravu, poštovné a iné náklady a poplatky, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred, skutočnosť, že do celkovej ceny môžu byť zarátané takéto náklady a poplatky,
  • platobných podmienkach, dodacích podmienkach, lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar, informáciu o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov spotrebiteľov,
  • poučení o zodpovednosti predávajúceho za vady výrobku alebo služby podľa všeobecného predpisu,
  • informácii o existencii a podrobnostiach záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad, ako ustanovuje všeobecný predpis, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje, ako aj informáciu o existencii a podmienkach pomoci a službách poskytovaných spotrebiteľom po predaji výrobku alebo poskytnutí služby, ak sa takáto pomoc poskytuje,
  • poučení a zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru,  podmienkach uplatňovania reklamácií tovaru, o existencii záruky poskytovanej výrobcom alebo predávajúcim podľa prísnejších zásad ako ustanovuje ust. § 502 Občianskeho zákonníka, ak ju výrobca alebo predávajúci poskytuje,
  • informácii o dĺžke trvania zmluvy, ak ide o zmluvu uzavretú na dobu určitú; ak ide o zmluvu uzavretú na dobu neurčitú alebo ak ide o zmluvu, pri ktorej sa automaticky predlžuje jej platnosť, aj informáciu o podmienkach vypovedania zmluvy,
  • informácii o funkčnosti vrátane použiteľných technických ochranných opatrení na zabezpečenie elektronického obsahu, ak je to vhodné,
  • informácii o kompatibilite elektronického obsahu s hardvérom a softvérom, ktoré sú predávajúcemu známe alebo je rozumné očakávať, že sú mu známe, ak je to vhodné.
  • informácii o možnosti obrátiť sa na subjekt alternatívneho riešenia sporov v prípadoch ustanovených osobitným predpisom,
  • informáciách o prípadnej povinnosti spotrebiteľa uhradiť predávajúcemu cenu za poskytnuté plnenie,
  • informácii o dĺžke trvania zmluvy,
  • informácii o minimálnej dĺžke trvania záväzkov spotrebiteľa ak sa takýto záväzok poskytuje
  • informácii, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu a informácii o povinnosti zaplatiť preddavok ak to vyplýva zo zmluvy,
  • informáciách o existencii príslušných kódexov správania,
  • informácii o práve kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy. O Informáciách, že kupujúci bude v prípade odstúpenia od zmluvy znášať náklady na prepravu tovaru. O okolnostiach, kedy kupujúci stráca právo na odstúpenie od zmluvy,
  • o skutočnosti, že jazykom ponúkaným na uzatvorenie zmluvy je slovenský jazyk,
  • informácii o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov,
  • informáciách o ochrane osobných údajov

2.1 Platobné podmienky:

 1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
  • platba na dobierku (platíte priamo kuriérovi pri preberaní tovaru),
  • platba v hotovosti pri osobnom prevzatí na predajni
  • platba prostredníctvom platobného terminálu pri osobnom prevzatí na predajni (platobnou kartou).

2.2 Kúpna cena:

 1. Kúpna cena za tovar je dohodnutá v kúpnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim. V prípade ponuky novej kúpnej ceny v inej výške sa považuje táto ponuka za návrh na uzavretie novej kúpnej zmluvy, ktorá musí byť písomne potvrdená zmluvnými stranami, aby došlo k platnému uzatvoreniu kúpnej zmluvy.
 2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.
 3. Náklady na vynášku tovaru a montáž nie sú súčasťou kúpnej ceny, predávajúci nie je povinný poskytnúť kupujúcemu tieto služby.
 4. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné vrátane dane z pridanej hodnoty podľa platného právneho predpisu Slovenskej republiky, Cena nezahŕňa cenu za prepravu tovaru alebo iné voliteľné služby.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť cenu tovaru na internetovej stránke predávajúceho. Na kúpne zmluvy vytvorené pred zmenou ceny sa zmeny ceny tovaru nevzťahuje, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.

2.2.1. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

 1. Vlastníkom tovaru sa stáva kupujúci prevzatím a zaplatením tovaru na dohodnutom mieste.
 2. Keď kupujúci alebo osoba splnomocnená kupujúcim prevezme tovar od predávajúceho resp. jeho zástupcu povereného doručiť tovar, prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho aj v prípade keď predávajúci umožní kupujúcemu nakladať s tovarom a kupujúci si tovar neprevezme.

3. Dodacie podmienky

 1. Pri každom tovare na internetovej stránke predajcu je uvedená obvyklá dostupnosť tovaru.
 2. Predávajúci je povinný do 30 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota.
 3. Ak predávajúci nedodá predmet kúpnej zmluvy podľa bodu 2. kupujúci ho vyzve na dodanie tovaru v poskytnutej dodatočnej lehote. Ak predávajúci predmet zmluvy nedodá ani v tejto lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.
 4. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase.
 5. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.
 6. Za miesto plnenia sa považuje miesto, na ktorom sa predávajúci a kupujúci dohodli v kúpnej zmluve a na ktorom je kupujúci alebo jeho zástupca poverený prevziať tovar povinný prevziať tovar. Ak tovar preberá zástupca predávajúceho oprávnená prevziať tovar, splnomocnená osoba“ je povinná predložiť kópiu kúpnej zmluvy. Tovar je dodaný a prevzatý okamihom doručenia tovaru kupujúcemu alebo jeho zástupcovi. Doručením sa rozumie dodanie tovaru na miesto určené v kúpnej zmluve a jeho prevzatie kupujúcim resp. jeho zástupcom oprávneným prevziať tovar, podpísanie preberacieho protokolu o zaplatení kúpnej ceny, zaplatenie kúpnej ceny v prípade, že nebola uhradená vopred podľa kúpnej zmluvy.
 7. Zobrazenie tovaru na internetovej stránke predajcu je len ilustračné. Farebné odtiene zobrazované na internetovej stránke sú závislé aj od kvality monitora alebo iného zobrazovacieho zariadenia. Vzhľadom k charakteru tovaru a materiálu môže byť každý kus jedinečný, čo sa môže prejavovať aj vo farebných nedokonalostiach a iných nerovnostiach.
 8. Predávajúci je oprávnený vyzvať kupujúceho na prevzatie tovaru aj pred uplynutím lehoty, v ktorej sa má tovar dodať a bola dohodnutá v kúpnej zmluve.
 9. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom externých prepravných spoločností.
 10. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť prevziať tovar, podľa ktorej je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar. Určená lehota na tento účel je 7 dní po opakovanom neúspešnom doručení tovaru kupujúcemu z dôvodu neprítomnosti kupujúceho alebo v prípade, že kupujúci neodstúpil od kúpnej zmluvy.
 11. Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy skutočné náklady na pokus o neúspešné doručenie tovaru na miesto dohodnuté v kúpnej zmluve.
 12. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.
 13. Kupujúci je oprávnený skontrolovať tovar ihneď po doručení a bezodkladne nahlásiť poškodenú zásielku v prítomnosti zástupcu predávajúceho. V prípade poškodenia obalu alebo tovaru alebo v prípade, že zásielka nie je kompletná kupujúci spíše záznam o rozsahu a povahe vady tovaru spolu so zástupcom predávajúceho, ktorý potvrdí správnosť zapísaných údajov. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevziať dodaný tovar s vadou alebo potvrdiť doručenie tovaru so vzniknutou vadou a následne uplatniť reklamáciu vady tovaru. V prípade odmietnutia prevzatia zásielky tovaru s vadou náklady na vrátenie tovaru znáša predávajúci.
 14. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.4. Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.

4.1. Kupujúci je povinný:

 1. prevziať objednaný a dodaný tovar,
 2. zaplatiť za tovar dohodnutú kúpnu cenu predávajúcemu vrátane nákladov na doručenie a ďalších poplatkov podľa podmienok predávajúceho a dohodnutej kúpnej zmluvy,
 3. kupujúci má právo na dodanie tovaru od predávajúceho v požadovanej kvalite, dohodnutom množstve v termíne, na ktorom sa zmluvné strany dohodli.

4.2. Predávajúci je povinný:

 1. dodať na základe objednávky zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, dohodnutom množstve a v dohodnutej cene,
 2. potvrdiť uzavretie kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči po uzatvorení kúpnej zmluvy, najneskôr spolu s dodaním tovaru vrátane kópie všeobecných obchodných podmienok a formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy,
 3. spolu s tovarom zaslať zákazníkovi všetky dokumenty na prevzatie a používanie tovaru v písomnej alebo elektronickej podobe v súlade s platnými právnymi predpismi SR
 4. zabezpečiť, aby dodaný tovar bol v súlade s platnými právnymi predpismi SR
 5. predávajúci má právo na zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho, včasne a riadne za dodaný tovar
 6. v prípade, že nie je možné zo strany predávajúceho dodať tovar kupujúcemu v lehote a množstve dohodnutej v kúpnej zmluve alebo za dohodnutú kúpnu cenu, predávajúci ponúkne kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy. Možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy odporúčame realizovať doručením emailu. V prípade, že je v súvislosti s kúpnou zmluvou uhradená kúpna cena vráti predávajúci už uhradenú kúpnu cenu v lehote 14 dní od stornovania objednávky alebo odstúpenia od kúpnej zmluvy. Kúpnu zmluvu vráti predávajúci na ním určený účet. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy, ak zákazník neakceptuje náhradné plnenie ani neodstúpi od kúpnej zmluvy. Ak bola kúpna cena vopred uhradená, predávajúci má povinnosť ju vrátiť do 14 dní od informovania o odstúpení od zmluvy kupujúcemu.

5. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 1. V prípade, že povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy nie je možné zo strany predávajúceho splniť a neodkáže dodať tovar zákazníkovi v požadovanej kvalite, množstve v požadovanej lehote alebo cene, ktorá je uvedená na kúpnej zmluve, predávajúci bezodkladne o tejto skutočnosti informuje kupujúceho a je povinný mu ponúknuť náhradné plnenie alebo možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade, že kupujúci za predmet zmluvy zaplatil, je predávajúci povinný mu vrátiť zaplatenú kúpnu cenu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.
 2. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 3. Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy (ďalej len „oznámenie o odstúpení od zmluvy“). Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy
 4. Prosíme informovať o rozhodnutí odstúpiť od kúpnej zmluvy napríklad poštou na adrese: Dom-Zahrada, s.r.o. 1. Mája 4313 Liptovský Mikuláš 03101 alebo emailom adena@adena.sk
 5. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1. zákona.
 6. Ak predávajúci na svojom webovom sídle umožňuje, aby spotrebiteľ odstúpil od zmluvy použitím na to určenej osobitnej funkcie alebo formulára na odstúpenie od zmluvy, predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy poskytnúť o tom spotrebiteľovi potvrdenie na trvanlivom nosiči.
 7. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca so zmluvou, od ktorej spotrebiteľ odstúpil. Od spotrebiteľa nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v § 9 ods. 3 a § 10 ods. 3 zákona a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.
 8. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša spotrebiteľ.
 9. Pri pochybnostiach o doručení sa spotrebiteľom odoslané oznámenie o odstúpení od zmluvy považuje za doručené uplynutím času primeraného použitému spôsobu doručovania, ak spotrebiteľ vie preukázať jeho odoslanie na adresu oznámenú spotrebiteľovi predávajúcim v súlade s § 3 ods. 1 písm. b) až d) zákona alebo na adresu, ktorej zmena bola spotrebiteľovi náležite oznámená predávajúcim po uzavretí zmluvy. Ak poštovú zásielku, ktorej obsahom je oznámenie o odstúpení od zmluvy, nemožno dodať predávajúcemu z dôvodov podľa osobitného predpisu oznámenie o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručené dňom jeho odoslania predávajúcemu na adresu.
 10. Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
  • tovary objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
  • dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
  • tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.
 11. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
 12. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
  • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
  • predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
  • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
  • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
  • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
  • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
  • predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,
  • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,
  • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,
  • predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,
  • poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,
  • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

5.1. Povinnosti predávajúceho a kupujúceho v prípade odstúpenia od zmluvy

 1. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 2. Spotrebiteľ je povinný do 14 dní po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne tovar spolu so všetkou dokumentáciou - návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom (§10 ods. 1 Zákona) na adresu:

Dom-zahrada. s r.o. 1. Mája 4313 Liptovský Mikuláš 031 01

 1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať všetky požadované informácie, ktoré sa nachádzajú vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy.
 2. Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár:

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy:

Predávajúci: Dom-Zahrada, s.r.o. Nová 4583/32 Liptovský Mikuláš 03101

Kupujúci (fakturačné údaje spotrebiteľa).......
Č. faktúry/objednávky............
Dátum dodania tovaru........

Týmto oznamujem/oznamujeme, že odstupujem/odstupujeme od zmluvy na nasledujúci tovar:.......................................................................................................................................

Číslo účtu na ktorý je potrebné vrátiť kúpnu cenu:................................................................

Dátum..............................                                                                   Miesto.......................................

Podpis...............................

 1. Môžete použiť aj vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy na internetovej stránke predávajúceho.
 2. V rámci 14 dňovej lehoty má kupujúci tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom, ako keby tovar nakupoval v kamennej predajni na účel zistenia vlastností a funkčnosti tovaru.
 3. Spotrebiteľ je oprávnený vrátenie tovaru, ktorý nadobudol na základe zmluvy uzavretej počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou, predávajúcemu odoprieť až do doby, keď predávajúci spotrebiteľovi vráti zaplatenú cenu alebo preddavok za tovar alebo službu.
 4. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) zákona.
 5. Spotrebiteľ zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h). zákona.
 6. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách a pred začatím poskytovania služieb udelil výslovný súhlas spotrebiteľ je povinný uhradiť predávajúcemu iba cenu za skutočne poskytnuté plnenie do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.
 7. Tovar na dobierku predávajúci nepreberá.
 8. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám. Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 9. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ

6. Reklamačný poriadok – zodpovednosť za vady tovaru, reklamácie

 6.1. Zodpovednosť za vady predanej veci

 1. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku alebo služby. Zákon o ochrane spotrebiteľa č.250/2007 Z.z.
 2. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.
 3. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).
 4. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania) záručná doba je 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.
 5. Ak ide o použitú vec, kupujúci a predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 mesiacov.
 6. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 7. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 8. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 9. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
 10. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 11. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu. 
 12. Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec kúpená. Ak je však v záručnom liste uvedený iný podnikateľ určený na opravu, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu u podnikateľa určeného na vykonanie záručnej opravy. Podnikateľ určený na opravu je povinný opravu vykonať v lehote dohodnutej pri predaji veci medzi predávajúcim a kupujúcim.
 13. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
 14. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, musia sa uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak práva zaniknú.
 15. Ak ide o použitú vec, zaniknú práva zo zodpovednosti za vady, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia použitej veci kupujúcim alebo do doby, na ktorej sa predávajúci a kupujúci dohodli podľa § 620 ods. 2. Občianskeho zákonníka.
 16. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.
 17. Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.
 18. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok predávajúceho v súvislosti s legislatívou SR.
 19. Kupujúci má možnosť prečítať si reklamačné podmienky na podstránke e-shopu ešte pred odoslaním objednávky a oboznámiť sa s nimi. Práva kupujúceho vyplývajú z Občianskeho zákonníka Zákon č. 40/1964 Zb.
 20. Kupujúci má právo reklamovať len tovar, ktorý vykazuje vady, vzťahuje sa naň záruka, bol zakúpený u predávajúceho a predávajúci zodpovedá za dané vady.
 21. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar objednaný prostredníctvom internetového obchodu predajcu.
 22. V prípade ak vlastnícke právo ešte neprešlo k predávajúceho na kupujúceho, kupujúci si v zmysle platnej legislatívy reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151 Občianskeho zákonníka.
 23. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bezodkladne u predávajúceho, a to hneď po zistení vady.
 24. Kupujúci je oprávnený rozhodnúť sa, aké riešenie v zmysle § 622 Obchodného zákonníka využije.
 25. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie tovaru najneskôr do 30 dni odo dňauplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie vybaví reklamáciu predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie byť dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí 30 dňovej lehoty na vybavenie reklamácie ma kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy a bude mu vrátená plná suma za tovar alebo má právo na výmenu tovaru za nový.
 26. Predávajúci o spôsobe určenia vybavenia reklamácie vydá písomný doklad do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie elektronickou poštou, poštovou kuriérskou alebo donáškovou službou alebo osobne. Bude mu doručený doklad o vybavení reklamácie.


6.1.1. Zodpovednosť za vady sa nevzťahuje na vady:

 1. k vade došlo mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
 2. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie,
 3. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
 4. používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzeného prostrediu tovaru,
 5. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
 6. používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok.
 7. ak vada vznikla neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami, náhodnou skazou resp. náhodným zhoršením,
 8. neodborným zásahom alebo zásahom neoprávnenej osoby, poškodením vodou, ohňom, elektrinou (statickou alebo atmosférickou)
 9. ak kupujúci neuplatnil právo tovar reklamovať do konca záručnej doby tovaru
 10. záruka sa nevťahuje na vady, na ktoré bol kupujúci v čase uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých v čase uzatvárania zmluvy musel vedieť.

 6.1.2. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. odovzdaním opraveného produktu,
 2. výmenou výrobku,
 3. vrátením kúpnej ceny výrobku,
 4. vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku,
 5. písomná výzva na prevzatie plnenia,
 6. odôvodnené zamietnutie.

 1. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.
 2. Ak spotrebiteľ reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.
 3. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 4. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

6.1.3. Náležitosti odborného posúdenia

Odborné posúdenie musí obsahovať:

 1. identifikáciu osoby, ktorá vykonáva odborné posúdenie,
 2. presnú identifikáciu posudzovaného výrobku,
 3. popis stavu výrobku,
 4. výsledok posúdenia,
 5. dátum vyhotovenia odborného posúdenia.

 1. Ak ide o vadu, ktorá je zjavná pri dodaní tovaru alebo zásielka nebola doručená kompletná, neskoršie reklamácie bude možné uznať po preukázaní kupujúcim, že vady, ktoré kupujúci reklamuje mal tovar už v čase prevzatia zásielky kupujúcim.
 2. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu tovaru, ktorý vykazuje vady v ktorejkoľvek prevádzkarni predávajúceho, v ktorej je prijatie reklamácie možné s ohľadom na predávané výrobky alebo poskytované služby, alebo u určenej osoby na základe § 18 ods. 2 Zákona o ochrane spotrebiteľa tak, že doručí predávajúcemu tovar, ktorý vykazuje vady spolu s prejavom vôle uplatniť reklamáciu.
 3. Odporúčame kupujúcim pred odoslaním tovaru predávajúcemu kontaktovať predávajúceho nahlásiť vznik vady telefonicky alebo emailom na základe kontaktných údajov predajcu, ktorý s kupujúcim dohodne a zabezpečí vyzdvihnutie tovaru. V prípade, že kupujúci tovar zasiela predávajúcemu odporúčame zásielku poistiť. Zásielky na dobierku nebudú predávajúcim prebraté.
 4. Kupujúci je povinný pravdivo a presne označiť druh a rozsah vady tovaru, a uviesť, ktoré zo svojich práv riešenia reklamácie uplatňuje.
 5. Reklamačné konanie začína dňom kedy spotrebiteľa doručí oznámenie o uplatnení reklamácie a zároveň doručí reklamovaný tovar predávajúcemu alebo určenej osobe.
 6. Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Potvrdenie musí obsahovať druh tovaru a označenie reklamovaných vád tovaru.


Odstrániteľné vady:

 1. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
 2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
 3. Ak ide o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
 • Pre účely reklamácie sa za väčší počet odstrániteľných vád sa považuje výskyt viac ako 3 rôznych odstrániteľných vád súčasne.
 • Pre účely reklamácie sa za opätovné vyskytnutie vady po oprave považuje výskyt tej istej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát.

Neodstrániteľné vady:

 1. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť.
 2. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.
 3. Ak vec predávaná za nižšiu cenu alebo použitá vec má vadu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci namiesto práva na výmenu veci právo na primeranú zľavu.
 • V prípade, že kupujúci bezodkladne neurčí akým spôsobom má byť reklamácia vyriešená o spôsobe vybavenia reklamácie rozhodne predávajúci.
 • Vybavenie reklamácie sa vzťahuje na vady, ktoré zákazník uvedie v oznámení o uplatnení reklamácie a v potvrdení o uplatnení reklamácie.
 • Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.


6.2. Záručná doba

 1. Všeobecná záručná doba v trvaní 24 mesiacov sa vzťahuje na predaj nového (nepoužitého) tovaru kúpeného v kamennom obchode, prostredníctvom prostriedkov komunikácie na diaľku (internet, katalóg, inzercia v tlači, telefón, elektronická pošta a pod.) alebo pri podomovom predaji (návšteva predávajúceho u kupujúceho doma alebo na rôznych predajných akciách mimo sídla prevádzkarne predávajúceho)
 2. Všeobecná záručná doba v trvaní 24 mesiacov platí aj pri zhotovení veci na zákazku (na základe zmluvy o dielo alebo objednávky na práce),
 3. Osobitná záručná doba v trvaní 3 roky platí pri zhotovení stavby; vykonávací predpis môže ustanoviť, že pri niektorých častiach stavieb môže byť záručná doba kratšia, najmenej však osemnásť mesiacov,
 4. Osobitná záručná doba v trvaní 3 mesiace platí na práce pri oprave a úprave veci (ak je pri oprave alebo úprave dodaná napr. nová súčiastka, tak potom sa na ňu vzťahuje 24-mesačná záručná doba; zhotoviteľ je povinný objednávateľovi vydať záručný list s označením záručnej doby),
 5. Osobitná záručná doba v trvaní 18 mesiacov platí pri stavebných prácach,
 6. Osobitná záručná doba v trvaní 12 mesiacov platí pri predaji použitých vecí,
 7. Osobitná záručná doba v trvaní 1 dňa platí pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia.
 8. Pri veciach, ktoré sú určené na to, aby sa užívali po dlhšiu dobu, ustanovujú osobitné predpisy záručnú dobu dlhšiu ako 24 mesiacov. Záručná doba presahujúca 24 mesiacov sa môže týkať i len niektorej súčiastky veci.
 9. Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
 10. Vyhlásením v záručnom liste vydanom kupujúcemu alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah záruky ustanovenej v tomto zákone. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.
 11. Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.


Ustanovenia týchto reklamačných platia pre spotrebiteľov fyzické osoby, ktoré nekonajú v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

7. Ochrana osobných údajov

 1. Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.
 2. Súhlasom dotknutej osoby sa rozumie akýkoľvek vážny a slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby vo forme vyhlásenia alebo jednoznačného potvrdzujúceho úkonu, ktorým dotknutá osoba vyjadruje súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov
 3. Na základe dohody zmluvných strán kupujúci na účely úplného vybavenia objednávky vrátane doručenia tovaru je povinný oznámiť predávajúcemu v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, adresu dodania, číslo telefónu a emailovú adresu. Ak ide o kupujúceho, ktorý je právnickou osobou alebo koná na účely svojej podnikateľskej činnosti je povinný oznámiť taktiež svoje obchodné meno, adresu sídla, adresu dodania, IČO, IČ DPH ak má IČ DPH pridelené, telefonický kontakt a emailovú adresu.
 4. Kupujúci môže súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek skontrolovať, zmeniť údaje a súhlas odvolať tu: adena@adena.sk
 5. Predávajúci oznamuje kupujúcemu, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (kupujúci), alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (kupujúceho) a tým pádom bude predávajúci spracúvať osobné údaje v procese uzatvárania kúpnej zmluvy bez súhlasu dotknutej osoby (kupujúceho).
 6. V zmysle §13 ods. 1 písm. f) Zákona Zákon č. 18/2018 Z. z. (Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“ môže predávajúci na základe oprávneného záujmu spracovávať osobné údaje dotknutej osoby (kupujúceho) aj na marketingové účely a zasielať na emailovú adresu kupujúceho informácie o ponúkaných tovaroch resp. službách, zľavách, nových produktoch, o spoločnosti a jej činnosti.
 7. V zmysle §7 Zákona o ochrane osobných údajov predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje sú získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely v týchto obchodných podmienkach a nebudú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi.
 8. Osobné údaje sú získané a spracované zákonným spôsobom v súlade s platnými právnymi predpismi SR, nariadením EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 a inými všeobecne záväznými predpismi.
 9. V prípade potreby získavania osobných údajov na iné účely, ako je uvedené v týchto obchodných podmienkach, sa predávajúci zaväzuje získavať osobné údaje osobitne, v súvislosti s platnou právnou legislatívou, a zabezpečí, že sa budú využívať len na účel, na ktorý boli zhromaždené a zabezpečí ich oddelenie od osobných údajov získaných na iné účely.
 10. Kupujúci pred odoslaním objednávky potvrdí, že mu predávajúci ako dotknutej osobe zrozumiteľným a nezameniteľným spôsobom oznámil (§ 19 a §20 Zákona o ochrane osobných údajov):
  • Identifikačné údaje a kontaktné údaje prevádzkovateľa – predajcu, ktoré sú uvedené v časti 1 týchto obchodných podmienok.
  • Kontaktné údaje zodpovednej osoby predávajúceho.
  • Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené, (uzavretie kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim) ako aj právny základ spracúvania osobných údajov.
  • Oprávnené záujmy predávajúceho alebo tretej strany, oprávneným záujmom v zmysle týchto obchodných podmienok sú marketingové účely.
  • Informáciu o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, identifikáciu tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, informáciu o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Európskej komisie (ďalej len „Komisia“) o primeranosti alebo odkaz na primerané záruky alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie ich kópie alebo informáciu o tom, kde boli sprístupnené, ak prevádzkovateľ zamýšľa prenos podľa § 48 ods. 2, § 49 alebo § 51 ods. 1 a 2. v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov.
  • Dobu uchovávania osobných údajov ak to nie je možné, informácie o kritériách jej určenia.
  • Právo kedykoľvek súhlas spracovania údajov odvolať.
  • Právo požadovať od predávajúceho prístup k osobným údajom týkajúcich sa kupujúceho, o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov.
  • Kupujúci je povinný poskytnúť osobné údaje na účely uzavretia kúpnej zmluvy a riadneho vybavenia a doručenia objednávky.
  • Právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov v zmysle ktorého sa konanie začína na návrh dotknutej osoby alebo osoby, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených týmto zákonom (ďalej len „navrhovateľ“), alebo bez návrhu.
 11. Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby:
  • totožnosť a kontaktné údaje predajcu resp. v príslušných prípadoch zástupcu predajcu,
  • kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby,
  • účel spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené ako aj právny základ spracúvania,
  • oprávnené záujmy predávajúceho alebo tretej strany, oprávneným záujmom v zmysle týchto obchodných podmienok sú marketingové účely.
  • okruh príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov ak existujú.
  • v relevantnom prípade informáciu o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.
  • dobu uchovávania osobných údajov alebo kritériá na ich určenie.
  • právo požadovať od predávajúceho prístup k osobným údajom týkajúcim sa kupujúceho, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracovaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov.
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu.
  • právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
  • informácia o tom, či je poskytovania osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov.
  • Existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania .
 12. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré kupujúci požiada, môže predávajúci účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Predávajúci je povinný poskytnúť osobné údaje kupujúcemu spôsobom podľa jej požiadavky. (§ 21 ods. 3 Zákona o ochrane osobných údajov)
 13. Kupujúci má právo na to, aby predávajúci bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má kupujúci právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 14. Kupujúci má právo na to, aby predávajúci bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak kupujúci uplatnil právo na výmaz osobných údajov a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov alebo neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov.

7.1. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu

 1. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne prostriedky nápravy, má každý kupujúci právo podať sťažnosti dozornému orgánu, najmä v členskom štáte svojho obvyklého pobytu, mieste výkonu práce alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnieva, že spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týka je v rozpore s platnou právnou legislatívou SR. Sťažnosť je možné podať úradu na ochranu osobných údajov SR.
 2. Predávajúci prijme vhodné opatrenia a poskytne kupujúcemu informácie podľa § 19 a 20 a oznámenia podľa § 21- 28 a § 41 Zákona o ochrane osobných údajov v stručnej, transparentnej, zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme, formulované jasne. Informácie poskytne v elektronickej podobe alebo v podobe, na ktorej sa predávajúci s kupujúcim dohodnú.
 3. Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti podľa § 21 až 28 Zákona o ochrane osobných údajov do jedného mesiaca od doručenia žiadosti.

7.2. V zmysle uzatvorenia kúpnej zmluvy a riadneho vybavenia objednávky sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté tretím stranám

 • Slovenský doručovací systém, s. r. o., Družby 22, 974 01 Banská Bystrica IČO: 45 497 885 IČ DPH: SK 2023004126, zapísaná v Obch. registri: Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č.17990/S
 • Geis PARCEL sk, s. r. o., Trňanská 6, 960 01 Zvolen, IČO: 46489592, IČ DPH: SK 2023410301, zapísaná v Obch. Registri: Banská Bystrica, odd. Sro, vl.č.21503/S
 • Geis SK, s. r. o., Trňanská 6, 960 01 Zvolen, IČO: 31324428, IČ DPH: SK 2023410301, zapísaná v Obch. Registri: Banská Bystrica, vložka číslo 2083/S
 • KROS a.s., so sídlom A. Rudnaya 21, 010 01  Žilina, IČO: 31635903, zapísané v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Žiline, oddiel: Sa, vložka: č. 10564/L

8. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
 3. Pred odoslaním objednávky bude kupujúci vyzvaný na potvrdenie, že sa so všeobecnými obchodnými podmienkami oboznámil, prečítal si ich a súhlasí s nimi zaškrtnutím políčka, ktoré kupujúci potvrdí.
 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu, rovnako spolu s reklamačným poriadkom doručené v emaily potvrdzujúcom objednávku.
 5. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 6. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Občianskeho zákonníka Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z., Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku č. 102/2014 Z.z., Zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z., Zákona o elektronickom obchode č. 22/2004 Z.z. ako aj Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z.


Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 7.5.2018
Všetky práva vyhradené